ICT consultancy nederland

Privacy Statement

Verwerking persoonsgegevens

ICT Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en wij uw persoonsgegevens daarvoor nodig hebben.

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Banknummers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ICT Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De administratieve bewaarplicht is in de meeste gevallen zeven jaar. Persoonsgegevens die daar niet onder vallen bewaren wij tot vijf jaar na het beƫindigen van onze opdrachten.

Geautomatiseerde besluitvorming

ICT Consultancy neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen gebaseerde besluiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

ICT Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een Verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ICT Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ICT Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ICT Consultancy en heeft u het recht op de overdracht van uw gegevens. Daartoe dient u bij ons een verzoek in om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander te sturen. Vanzelfsprekend betekent dit in veel gevallen dat wij onze dienstverlening voor u niet langer kunnen uitvoeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan ICT Consultancy. Voor de contactgegevens zie onder. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw paspoort of ander identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, rijbewijsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook op een andere wijze identificeren, bijvoorbeeld doordat wij u kennen of bij u aanwezig zijn. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Mocht u het met onze reactie niet eens zijn, dan kunt u vanzelfsprekend laten weten. Wij overwegen dan opnieuw.

ICT Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ICT Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

  • ICT Consultancy Nederland B.V.
  • Egchelseweg 43
  • 5987 AA Egchel
  • info@ictcn.nl
  • KvK nr: 12031035

Privacyverklaring ICT Consultancy, versie mei 2018.

Telkens in de laatste versie op de website gepubliceerd.