ICT consultancy nederland

Implementeren Privacy by design/default

Het doel van deze technische en organisatorische maatregelen is om de gegevensbescher-mings¬beginselen op een doeltreffende manier uit te voeren (b.v. minimale gegevensverwer¬king). Daarnaast moeten de nodige waarborgen in de verwerking ingebouwd worden ter naleving van de AVG en ter bescherming van de rechten van de betrokkenen van toepassing is binnen de organisatie en zo nodig dienen maatregelen getroffen te worden om dit in de bedrijfsprocessen in te bedden.