ICT consultancy nederland

Beoordeling en opstellen van automatiseringscontracten

Uw gesprekspartner bij het opstellen en beoordelen van automatiseringsovereenkomsten.

Bij de totstandkoming van een automatiseringsovereenkomst worden steeds vaker, naast organisatie- en automatiseringsdeskundigen, ook de accountant en de jurist betrokken. Door de steeds verder doorgevoerde automatisering wordt namelijk een zodanige invloed op de totale bedrijfsvoering uitgeoefend, dat complicaties verstrekkende gevolgen kunnen hebben. In het team van deskundigen mag een onafhankelijke specialist, die in staat is om bruggen te bouwen tussen de verschillende disciplines, niet ontbreken.

Dat is een functie die van oudsher is toevertrouwd aan de makelaar: een onafhankelijke deskundige die zowel het product (i.c. computers en software) en de toepassing daarvan, als de branche (i.c. de automatiseringsbranche) door en door kent. De vakbekwaamheidseisen voor de makelaar in computer hard- en software stellen dan ook dat deze “bekend moet zijn met de technische, bedrijfseconomische, bedrijfsorganisatorische, sociale en juridische aspecten van de geautomatiseerde informatievoorziening”.

Mijn vakbekwaamheid is, alvorens ik tot de beëdiging ben toegelaten (in 1993) getoetst door een onafhankelijke examencommissie, onder voorzitterschap van prof. dr. S.K.T. Boersma (RUG).

Mijn onafhankelijke positie wordt bevestigd door mijn lidmaatschap van de NVBI, die in haar gedragscode de leden verbiedt om “te handelen in computerhardware en -software dan wel zodanig profijt te hebben bij de in- en verkoop ervan, dat dit door anderen beschouwd zou kunnen worden als een inbreuk op zijn onpartijdigheid of integriteit”.

Ruim 35 jaar werkervaring in de automatiseringsbranche, waarvan bijna vijfentwintig jaar als zelfstandig ondernemer, staan er bovendien borg voor dat ik ook in het ‘zaken doen’ de nodige ervaring heb.

Kortom, als u mij tijdig betrekt bij het opstellen van een automatiseringscontract, dan kunt u erop vertrouwen dat alle discussies tijdig gevoerd zijn. Namelijk vóór het sluiten van de overeenkomst!