ICT consultancy nederland

Bindend advies

Soms is een situatie in een ICT-project ontstaan waarin partijen zelf niet meer tot een vergelijk kunnen komen, maar zich wel willen neerleggen bij het oordeel van een door hen samen gekozen vertrouwenspersoon. De procedure is eenvoudig en qua tijdspanne kort te noemen in tegenstelling tot een rechtszaak. De voordelen van een bindend advies versus een rechtszaak zijn:

 1. In tegenstelling tot een rechtszaak heeft een bindend advies het voordeel van een besloten karakter, daar waar een rechtszaak openbaar is;
 2. Daarnaast is een bindend advies qua doorlooptijd ook veel korter, derhalve ook goedkoper;
 3. Ook beschikt de bindend adviseur over de benodigde ICT-kennis, dit in tegenstelling tot een rechter;
 4. Er is geen hoger beroep in te stellen, waardoor het jarenlang voortslepen van een geschil tot het verleden behoort.

Partijen brengen de bindend adviseur(s) op de hoogte van het geschil. Bij ICT-geschillen is het soms aan te bevelen om twee bindend adviseurs in te schakelen: een technisch expert en een jurist. De bindend adviseurs schrijven een rapport, waarin de oplossing van het geschil met redenen omkleed wordt weergegeven. Dit is niet een advies dat partijen naast zich neer kunnen leggen wanneer het hen niet bevalt, omdat zij zijn contractueel verplicht hebben tot de naleving van het bindend advies.

1. Inleidend verzoek en overeenkomstbindend advies

Om de procedure in te leiden dient eerst een verzoek ingediend te worden, dat ondertekend is door een bevoegde bestuurder van de vennootschap of instelling, waarin:

 1. kort de aard van het geschil uiteenzet en op welke vra(a)g(en) een bindend advies gevraagd wordt;
 2. ondertekening overeenkomst bindend advies (opgesteld door de bindend adviseur), waarin akkoord wordt gegaan met: de toepasselijke voorwaarden ten aanzien van het uit te brengen bindend advies, de voorgestelde procedure, de overeengekomen tijdsplanning, alsmede dat partijen zich zullen onderwerpen aan de uitspraak van de bindend-adviseur.
 3. wanneer de bestuurder die de overeenkomst bindend advies ondertekent niet aanwezig zal zijn bij de mondelinge behandeling, dan zal een vervanger met mandaat benoemd moeten worden zodat wel bij de hoorzitting gemaakte vervolgafspraken de gedane toezeggingen nagekomen kunnen worden.

2. Procedure Bindend advies

Een bindend advies dient zorgvuldig tot stand te komen, daartegen is immers geen beroep mogelijk (partijen zijn overeengekomen af te zien van elke vorm van hoger beroep). Een zorgvuldige procedure bestaat minimaal uit één schriftelijke ronde en één hoorzitting waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun positie toe te lichten. Wanneer een bindend adviesprocedure op korte termijn zijn beslag moet krijgen, dan kan de onderstaande procedure gevolgd worden:

 1. Zowel eiser als verweerder zullen vóór een nader te bepalen datum een voorschot storten;
 2. Eiser formuleert zijn eis en zendt die, vergezeld van afschriften van alle bewijsstukken waarop hij zich wenst te beroepen, tegelijk aan de bindend adviseur en verweerder, zodanig tijdig dat verweerder daarover over kan beschikken.
 3. Verweerder formuleert zijn schriftelijke reactie op de eis en zendt die, vergezeld van afschriften van alle bewijsstukken waarop hij zich wenst te beroepen tegelijk aan de bindend adviseur en eiser, zodanig dat zij daarover tijdig kunnen beschikken.
 4. De zitting vindt plaats op een nader te bepalen datum en tijdstip op een nader te bepalen adres.
 5. Wanneer de feiten dan voldoende duidelijk zijn, zal op een vooraf bepaalde datum de schriftelijke beslissing door de bindend adviseur worden uitgebracht.