ICT consultancy nederland

Geschillenbeslechting

Uw gesprekspartner bij geschillen over automatisering

Geschillen op het gebied van automatisering zijn in de regel complex. Zij hebben meestal een lange voorgeschiedenis en niet zelden ontbreekt een deugdelijke vastlegging van de gemaakte afspraken. Daar komt dan nog vaak bij, dat het wel goed functionerende deel van het computersysteem volop in gebruik is, en inmiddels onmisbaar is geworden voor de bedrijfsvoering. In dat geval vereist de aanpak van het geschil, naast juridische deskundigheid, ook een gedegen kennis van automatisering.

Als onafhankelijk informaticadeskundige, be√ędigd als makelaar in computer hard- en software, kan ik u van advies dienen in zaken waarbij automatisering een (hoofd)rol speelt. In mijn capaciteit als makelaar ben ik immers degene, die bij uitstek in staat is om uw vraag te beantwoorden of, en in hoeverre, een geleverd computersysteem voldoet aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Daarnaast kan ik vaststellen welke gebreken er (nog) zijn, wat de omvang is van de uit te voeren correcties en of de geconstateerde gebreken, naar de in de branche gangbare gebruiken en maatstaven, al dan niet aanvaardbaar te noemen zijn.

Zeker wanneer partijen een groot belang hebben bij het voortzetten van de relatie kan een tactische aanpak, door tijdige inschakeling van een onafhankelijke deskundige, de werkbare verhoudingen herstellen.

ICT Consultancy Nederland B.V. is een gesprekspartner en/of bemiddelaar wiens onafhankelijk-heid en deskundigheid niet ter discussie staan. De be√ędiging door de rechtbank en het lidmaatschap van de NVBI staan daar borg voor.