ICT consultancy nederland

Opstellen deskundigenberichten

Deskundige in rechtszaken betreffende automatisering

Een persoon kan nog zoveel over computers en software weten; die kennis alléén is niet voldoende om effectief te kunnen optreden als deskundige in rechtszaken over automatisering. Natuurlijk is het belangrijk om vertrouwd te zijn met de materie, en met de gebruiken en normen die in de computerwereld gelden. Maar daarnaast is een praktische en methodische aanpak noodzakelijk.

Mijn plan van aanpak sluit altijd nauw aan bij de regels die de wet stelt aan het deskundigenonderzoek en is optimaal afgestemd op de omvang en de aard van het geschil; zonder dat het financiële belang van de partijen uit het oog wordt verloren.

Ik streef naar een zo helder mogelijke rapportage, die duidelijk aangeeft waarop ik mijn conclusies baseer. Feiten, onderzoeksbevindingen, gehanteerde normen en conclusies zijn steeds duidelijk als zodanig herkenbaar.
Wanneer ik als enige deskundige benoemd ben, laat ik mij altijd bijstaan door een lid NVBI voor collegiale intervisie, zodat een maximum waarborg wordt geboden ten aanzien van de kwaliteit van een rapport. Het resultaat is een voor alle betrokkenen partijen goed bruikbaar en leesbaar deskundigenbericht.