ICT consultancy nederland

Taxatie software

1. Wat is een taxatie?

Taxatie van software is het uitdrukken van de onderhavige software in een financiële waarde, in één totaal bedrag, gerelateerd aan het doel waarvoor de taxatie is uitgevoerd. Daarbij geldt dat alle relevante aspecten die de waarde (kunnen) beïnvloeden tegelijkertijd tot uitdrukking zijn gebracht in dit bedrag.

Een taxatie vervult een functie binnen een bedrijfseconomische vraagstelling. Deze kan intern gericht zijn voor een organisatie (activering of herwaardering op een balans) of extern gericht en derhalve een derde partij een instrument te bieden om financiële transacties aan te gaan (overname van software of vennootschap, waardering van aandelen, inbreng in een samenwerkingsverband, etc.).

De functie die een serieuze taxatie vervult is echter zelden beperkt tot het “getaxeerde bedrag”, omdat de taxatie ook andere functies vervult, te weten:

 • het verkrijgen van inzicht in “wat feitelijk aanwezig is” (broncodes, systeemdocumentatie, etc.);
 • het verkrijgen van zekerheid omtrent de rechten (auteursrecht, licentierecht, etc.) van de software;
 • het verkrijgen van inzicht in de organisatorische en technische omstandigheden, waar binnen de programmatuur functioneert (ontwikkelomgeving, hardwareplatform, etc.).

Voorts dient een taxatie gezien te worden als een instrument dat voor de opdrachtgever of door belanghebbenden gebruikt kan worden bij het bepalen van hun verdere handelen.

2. Het doel van de taxatie

De taxatie is geen doel op zichzelf, maar vervult altijd een bepaalde functie binnen een bedrijfseconomische vraagstelling. Hierbij kan de taxatie één of een combinatie van onderstaande functies vervullen, bijvoorbeeld:

 • balanswaardering;
 • fiscale rapportage;
 • rapportage aan de aandeelhouders;
 • waardebepaling van de software als onderdeel van een overnamesom;
 • waardebepaling van de software als geheel (b.v. standaardprogrammatuur);
 • inbreng van software in een samenwerkingsverband.

Binnen de genoemde voorbeelden zal de gehanteerde waarderingsmethode van de software veelal verschillend moeten zijn. Ergo de gehanteerde waarderingsmethode is gekoppeld aan het doel of de functie van de taxatie. Dit impliceert dus dat het uiteindelijke bedrag afhankelijk is van gehanteerde waarderingsmethode.

3. Waarderingsmethoden

In het kort zal aangegeven worden welke methoden onderkend worden, zodat een beeld wordt verkregen van de mogelijkheden.

Binnen de bedrijfseconomische theorie worden twee hoofdrichtingen onderscheiden, te weten:

 • historische kostprijs of uitgaafprijs;
 • actuele waarde.

Op het gebied van de actuele waarde is er een grote verscheidenheid aan waarderingsgrondslagen, zoals de vervangingswaarde, de directe en indirecte opbrengstwaarde.

Ook kan er nog gesproken worden over strategische waarde, doch deze mag niet gezien worden als een methode in de zin van de twee eerder genoemde methoden. Het is bekend dat software een strategische waarde kan vervullen in het opereren van een organisatie in de markt.

4. Taxatieplan

De taxatie dient plaats te vinden middels een gedetailleerd taxatieplan. Dit plan zal bij aanvang van de opdracht opgesteld worden. Het is echter beslist denkbaar dat voorafgaand aan het opstellen van het taxatieplan een uitgebreid vooronderzoek moet plaats vinden. In het taxatieplan zijn opgenomen:

 • de doelstelling van de taxatie en de waardebepalingsmethode;
 • de uitgangspunten van de taxatie;
 • de identificatie;
 • de verificatie;
 • het onderzoek;
 • de eventuele aanpassing van het taxatieplan;
 • de waardebepaling;
 • de rapportage.

Al met al is het uitvoeren van een gedegen taxatie een opdracht met uiterst nauwgezette uitvoering, hierbij is de volledigheid en de keuze van de juiste waarderingsmethode van evident belang. Dus een taxatie levert veel meer op dan het uiteindelijke bedrag, namelijk ook een objectief waardeoordeel omtrent de software.